Kurser

Lära för livet

Vi erbjuder alla grundsärskolans och flera av gymnasiets kurser, enligt de nationella programmen.

  • Träningsskolekurser
  • Grundsärkurser
  • Gymnasiesärkurser
  • Yrkesinriktade kurser och Lärlingsutbildning
  • Grundläggande komvuxkurser
  • Gymnasiala komvuxkurser
  • Kurser för personer med förvärvad hjärnskada
  • SFI
  • Kurser på teckenspråk

Mer information om kurserna hittar du i våra foldrar, eller genom att kontakta Fidan Iebo eller Pelle Järvinen som är studie- och yrkesvägledare.

Ansökningsblankett 2017

Ansökningsblanketten fylls i och skickas till:
Lärvux Stockholm
Rosenlundsgatan 54
118 63 STOCKHOLM

eller mejlas till:
info.larvux@stockholm.se märk mejlet med Ansökan

 

Datakörkortet - Kunskapskrav

På Lärvux kan man ta Datakörkort Light.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en dagtidssysselsättning för personer som har en utvecklingsstörning, autism eller som fått en betydande och bestående hjärnskada.
Daglig verksamhet finns till för att ge personen något intressant och meningsfullt att göra under dagtid. Den dagliga verksamheten ska även bidra till den personliga utvecklingen och främja delaktighet i samhället.
Enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, har vissa personer rätt till daglig verksamhet. Rätt till daglig sysselsättning söker man via kommunen och detta görs enligt socialtjänstlagen.

Lärvux Stockholm har samverkansavtal med kommunerna nedan